Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (aan)biedingen en op alle overeenkomsten van koop of verkoop door GTP Vastgoed gedaan of aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt de contracterende partij van GTP Vastgoed dan wel de partij aan wie een aanbieding wordt gedaan, hierna betiteld als relatie.

 

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen door GTP Vastgoed zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De door GTP Vastgoed opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting en exclusief overdrachtsbelasting en mogelijke kosten verbonden aan de overdracht.

2.2 Alle aanbiedingen en informatie verstrekt door GTP Vastgoed is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door GTP Vastgoed echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding. Het is gebruikers niet toegestaan de informatie aan te wenden als informatiebron voor derden. GTP Vastgoed zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen nadrukkelijke schriftelijke goedkeuring is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de (object)informatie. Op voorhand maken wij reeds kenbaar dat onderdeel van deze schade kan zijn het incourant maken van objecten door overexposure.

 

Artikel 3. omschrijving van de onroerende zaak

De door GTP Vastgoed opgegeven kadastrale gegevens gelden slechts indien en voor zover deze in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie. Indien de grootte van het object en aren en/of centiaren afwijkt van de feitelijke situatie, heeft de relatie geen recht om op basis hiervan ontbinding dan wel vermindering van koopprijs te vorderen of buitengerechtelijk uit te spreken.

 

Artikel 4. Koopprijs

Indien GTP Vastgoed koper is en de koopsom (al dan niet gedeeltelijk) exclusief omzetbelasting wordt geacht te zijn, komen partijen overeen dat de relatie ervoor instaat dat het object voor meer dan 90% wordt gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Voor het geval een gebruiker van (een deel van) het object niet voldoetaan het hier genoemde 90%- criterium, dan zal dat deel van het betreffende object zijn vrijgesteld van BTW, in die zin dat, dat (gedeelte van het) object wordt geleverd zonder dat GTP Vastgoed BTW hoeft te voldoen.

 

Artikel 5. Informatievoorziening

5.1 Bij het doen van aanbiedingen, alsmede het tot stand brengen van overeenkomsten staat de relatie ervoor in dat de huurgegevens, alsmede het aantal vierkante meters volgens de NEN 2580-norm, volledig en juist zijn en dat het gehuurde voldoet aan de specificaties die hieromtrent zijn gemaakt in de gesloten huurovereenkomst.

5.2 De relatie staat ervoor in dat de in de huurovereenkomst toegezegde acties en bijdragen, waaronder periodiek op te stellen servicekostenregelingen, volledig en volgens het contract zijn afgewikkeld. Indien en voor zover zulks niet is geschied, heeft GTP Vastgoed het recht om de koopprijs te verminderen met eenzelfde bedrag als waarvoor zij benadeeld is. Voorts heeft GTP Vastgoed de keuze om, in plaats van vermindering vande koopprijs, de betreffende koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6. Nader te noemen meester.

In aanbiedingen door GTP Vastgoed dan wel in contracten door GTP Vastgoed te sluiten, treedt GTP Vastgoed op namens zichzelf, doch is altijd vrij om een aan haar gelieerde (rechts)persoon, onderneming of samenwerkingsverband als contractspartij aan te wijzen en in haar plaats te doen treden. In dat geval is GTP Vastgoed niet aan te spreken op grond van de gesloten overeenkomst, doch treedt, vanaf het moment van mededeling door GTP Vastgoed dat zij heeft aangeboden/gecontracteerd namens een andere partij, die andere partij in de plaats van GTP Vastgoed.

 

Artikel 7. Staat van het verkochte/GTP Vastgoed is koper

Indien GTP Vastgoed als koper optreedt, heeft GTP Vastgoed gekocht op grond van de staat waarin het verkochte zich bij het tot stand komen van deovereenkomst bevond. Indien zich in de periode tussen de gesloten koopovereenkomst en de geplande levering een feit voordoet dat van negatieve invloed is op de staat van het verkochte, heeft GTP Vastgoed het recht om op grond daarvan vermindering van de koopprijs te vorderen dan wel de overeenkomst middels een simpele schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat de relatie enig recht op schadeloosstelling jegens GTP Vastgoed heeft.

 

Artikel 8. Beschikbaarheidstelling/feitelijke levering

Indien GTP Vastgoed de koper is, is verkoper verplicht om op het overeengekomen tijdstip tot feitelijke levering over te gaan overeenkomstig partijen zijn overeengekomen. GTP Vastgoed heeft recht op inspectie voorafgaande aan de levering, zowel inwendig als uitwendig.

Artikel 9. De staat van het verkochte / GTP Vastgoed is verkoper

Indien GTP Vastgoed verkoper is, kan GTP Vastgoed niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek, anders dan de eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn. GTP Vastgoed is niet aansprakelijk voor enige schade, noch kan een relatie GTP Vastgoed op welke grond dan ook aansprakelijk stellen, indien de gebreken aan de relatie kenbaar waren of kenbaar zouden kunnen zijn of indien de relatie redelijkerwijs op basisvan haar onderzoeksplicht had kunnen veronderstellen.

 

Artikel 10. Garantie/depot

10.1 Indien GTP Vastgoed koper is, draagt de relatie ervoor zorg dat de door huurders verstrekte bankgaranties overdraagbaar zijn c.q. nieuwe garanties ten behoeve van GTP Vastgoed worden verstrekt uiterlijk de dag voor het beoogde transport. Indien de relatie zulks nalaat, is GTP Vastgoed gerechtigd het betreffende bedrag vooralsnog in mindering te brengen op de koopprijs en zulks in depot bij de notaris te laten totdat debankgaranties door de betreffende huurders zijn gesteld c.q. zijn overgedragen.

10.2 Indien alle overige documenten, waaronder de huurovereenkomst, de huurdossiers, de BTW – optieverklaringen, de 90%-verklaringen en de bankgaranties niet ten minste drie werkdagen voor transport aan GTP Vastgoed of de notaris zijn overhandigd, is GTP Vastgoed onverlet het bepaalde in 10.1 gerechtigd minimaal 5% van de koopsom in depot bij de notaris in depot te laten, tot dat aan deze verplichting is voldaan. Drie maanden na datum van transport vervalt het depot ten titel van schadeloosstelling aan GTP Vastgoed, zulks ter genoegdoening voor door haar geleden schade en additionele door haar te verrichten beheershandelingen, zulks onverminderd het recht van GTP Vastgoed om daarna schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 11. Beëindiging overeenkomst

Indien GTP Vastgoed koper is, is de relatie verplicht iedere wetenschap die deze heeft omtrent een mogelijke huurbeëindiging van koper voor het sluiten van de koopovereenkomst, dan wel indien hem tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering zulks bekend wordt, op dat moment, aan GTP Vastgoed mee te delen.Indien de relatie zulks nalaat, kan koper de relatie aansprakelijk stellen voor iedere schade die daardoor bij haar ontstaat, dan wel heeft GTP Vastgoed de mogelijkheid om vermindering van de koopprijs te vragen dan wel de koop middels buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

 

Artikel 12. Makelaars

Iedere bij een transactie betrokken makelaar zal worden betaald door de relatie. GTP Vastgoed is slechts een vergoeding aan een bij de transactie betrokken makelaar verschuldigd indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 13. Zekerheidstelling

GTP Vastgoed is nimmer verplicht een bankgarantie of waarborgsom te verstrekken. GTP Vastgoed zal op eerste verzoek de referenties ten aanzien van haar financiële positie aan een relatie verstrekken.

 

Artikel 14. Indexeringen

Bij het sluiten van een overeenkomst waarbij GTP Vastgoed koper is, gaat GTP Vastgoed ervan uit dat de relatie gedurende looptijd van de overeenkomsten jaarlijks heeft geïndexeerd, zulks voor het geval in de huurovereenkomst een indexering voorkomt. Indien de relatie zulks niet heeft gedaan, dient de relatie zulks bij het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk te hebben aangegeven. Indien op grond van deovereenkomsten geïndexeerd dient te worden in de periode tussen het sluiten van een koopovereenkomst en de overdracht, draagt de relatie er zorg voor dat zulks geschiedt. Indien zulks niet geschiedt, is de relatie aansprakelijk voor alle schade die hieruit bij GTP Vastgoed ontstaat.

 

Artikel 15. Goedkeuring aandeelhouders

Bij iedere door GTP Vastgoed gedane aanbieding dan wel te sluiten overeenkomst / gesloten overeenkomst, heeft GTP Vastgoed het recht een mogelijk tot stand gekomen koop te ontbinden middels een eenvoudige schriftelijke verklaring, indien niet binnen 15 werkdagen na de definitieve wilsovereenstemming en/of nadat een mogelijk tussen partijen overeengekomen due diligence onderzoek door GTP Vastgoed volledig is afgerond, de goedkeuring van de aandeelhouders van GTP Vastgoed wordt verkregen ten aanzien van de voorgestelde transactie.

 

Artikel 16. Overdrachtsbelasting

Indien GTP Vastgoed een overeenkomst sluit dan wel een aanbieding doet, waarbij er voor GTP Vastgoed of de relatie een overdrachtsbelastingvoordeel is te behalen dan wel de relatie betaalde overdrachtsbelasting kan terugvorderen, komen partijen overeen dat dit voordeel aan GTP Vastgoed toekomt.De relatie zal volledige medewerking geven aan de overdracht van deze rechten aan GTP Vastgoed. Voor zover nodig zal de relatie aan GTP Vastgoed uitkeren het verschil tussen het bedrag dat aan de overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn onder vermindering van de heffingsgrondslag in verband met art. 13 Wet Omzetbelastingen van het Rechtsverkeer en het werkelijk aan de overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

 

Artikel 17. Overige ontbindende voorwaarden

Door GTP Vastgoed gesloten overeenkomsten kunnen door haar worden ontbonden indien de betreffende huurovereenkomsten niet volgens de standaard NVM/ROZ – huurovereenkomsten zijn opgesteld en indien in de huurovereenkomsten bijzondere bepalingen zijn opgenomen die een negatieve invloed op de waarde van hetbetreffende object kunnen hebben.

Bij elk project volledige inzet