Disclaimer

Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen een akkoord te gaan met de volgende disclaimer. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. In dat verband is het niet toegestaan om:

Virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website kunnen verhinderen, GTP Vastgoed en/of derden kunnen schaden. De goede werking van de website onredelijk te belasten. De beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen. Een hyperlink naar (delen van) de website aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GTP Vastgoed. Wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GTP Vastgoed mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, alsmede op GTP Vastgoed’s logo en grafische weergaven berusten uitsluitend bij GTP Vastgoed. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik.

GTP Vastgoed garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie correct en/of compleet is. GTP Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met:

  • Deze disclaimer;
  • Het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van informatie die op de website beschikbaar is, of van informatie die wordt verkregen via cookies;
  • De inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden;
  • Aanspraken van derden die verband houden met de niet-naleving van de disclaimer, dan wel die verband houden met het gebruik van de website.

Indien u één of meer bepalingen uit deze disclaimer niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan GTP Vastgoed, behoudt GTP Vastgoed zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Bovendien heeft GTP te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

Bij elk project volledige inzet